Info dan, prikupljanje projektnih ideja

 

 

 12. siječnja 2016., 17,30 sati, u prostoru Općine Kumrovec (velika vijećnica)

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA

LAG ZAGORJE-SUTLA

 

Upute za prijavitelje

 

 

Datum objave Poziva: 16. prosinca 2015. godine

Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine

 

 

 

 

RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE SUFINANCIRANA JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1. “Priprema pomoć” u okviru Mjere 19. ” LEADER – CLLD”

   

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni socijalni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

 

 

UVOD

 

Ovaj Poziv za dostavu projektnih ideja raspisuje se u svrhu formiranja BAZE PROJEKTNIH IDEJA LAG-a Zagorje-Sutla.

Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla. Baza projektnih ideja LAG-a Zagorje-Sutla je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća LAG Zagorje-Sutla (obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela).

Baza se formira putem službeno utvrđenog postupka za prikupljanje projektnih ideja koji se sastoji od: objave javnog poziva za dostavu projekata, informiranja zainteresiranih dionika kroz komunikacijske alate te putem info dana, zaprimanje projekata, administrativna i kvalitativna kontrola/ocjenjivanje projekata, uspostava rang liste te odabir projekata koji će biti utvrđeni na ljestvici prioriteta. Bazu formiraju stručne službe LAG-a (administrativni djelatnici) te rang listu i listu prioriteta potvrđuje Upravni odbor i Skupština LAG-a.

Ovakav način prikupljanja projektnih ideja i uspostava Baze projekata predstavlja sustav za učinkovitu koordinaciju i upravljanje provedbom LRS LAG-a Zagorje-Sutla, a kako bi se poštivala načela LEADER / CLLD koncepta te poticao razvoj „odozdo prema gore“.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prihvatljivi prijavitelji svoje projekte prijavljuju koristeći:

 1. Obrazac za prijavu koji je sastavni dio ovih Uputa sa svim popratnim dokumentima – Izjava o dvostrukom financiranju.

 

Projekti se šalju redovnom poštom, na adresu LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela, najkasnije do 20. siječnja 2016. godine.

 

Sva dodatna pitanja moguće je postaviti putem e-maila projekti@zagorje-sutla.eu najkasnije do 17. siječnja 2016. godine ili na telefon 0994237161 (kontakt osoba Jelena Vuk Lipnjak za OPG-ove, zadruge i profitne organizacije) odnosno 0994237151 (kontakt osoba Dalibor Hržica za neprofitne organizacije te općine i gradove).

INFO DANI u vrhu predstavljanja Poziva održat će se

 1. siječnja 2016. godine, u 17 sati

U Centru za mlade i nezavisnu kulturu (Zelena dvorana), Trg D. Domjanića 6, Zabok

 

 

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI, AKTIVNOSTI I USKLAĐENOST S LRS

 

Prihvatljivi prijavitelji te opis aktivnosti koji je prihvatljiv kao i usklađenost sa STRATEŠKIM PRIORITETIMA RAZVOJA LAG-a ZAGORJE-SUTLA nalaze se u MATRICI STRATEŠKIH PRIORITETA, TIPOVA OPERACIJA I PRIHVATLJIVIH PRIJAVITELJA (Dodatak 1).

 

 

DOPRINOS INOVATIVNOSTI, ODRŽIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

 

Projekti koji se prijavljuju u Bazu projekata moraju posebnu pozornost obratiti na inovativnost i doprinos projekta:

 1. Uvođenju novih poslovnih procesa unutar postojećeg djelovanja društva / obrta / obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – npr. nabava opreme za proizvodnju novog proizvoda, uvođenje novog procesa rada koji do sada nije bio prisutan
 2. Modernizacija trenutnih procesa – nabava opreme / provođenje radova koji za cilj imaju modernizirati postojeće radove, proizvodnju proizvoda
 3. Uspostava nove usluge u lokalnom okruženju – npr. izgradnja biciklističke staze koje do sada nije bilo na tom području, a koja uključuje tematski prikaz određene teme kroz stazu (npr. povezati biciklističku stazu uz koju su postavljene table s uputama o zdravom životu ili vježbanju na određenim punktovima, uspostava vinske biciklističke staze, poučna trim staza i sl.)
 4. Modernizacija postojeće lokalne infrastrukture koja uključuje inovativnu komponentu – npr. uređenje dječjih igrališta novim spravama koje potiču psihološki i fizički razvoj djeteta nudeći nove izazovne oblike vježbanja, kombiniranje zdravog i sigurnog načina života, poticanje na aktivniju fizičku aktivnost i sl.)
 5. Inovativni projekti suradnje – poticanje razmjene iskustva s drugim LAG-ovima (međuregionalno i transnacionalno) koji se temelje na fokusiranim temama i debatiranje oko zajedničkih /aktualnih tema, a u svrhu jačanja kapaciteta LAG-a te prijenos dobre prakse, promicanje LEADER i CLLD pristupa u razvoju lokalne zajednice

 

Svi projekti prijavljeni u Bazu projekata moraju dokazati svoju održivost kroz:

 1. Institucionalna održivost – kako će se aktivnosti financirane kroz projekt nastaviti provoditi dalje u okviru redovnog poslovanja, tko će upravljati rezultatima projekata, hoće li se rezultati iskoristiti za daljnju pripremu projekata?
 2. Financijska održivost projekta – jasno prikazati kako će se rezultati projekta financirati nakon što završi javna potpora (npr. tko će podnijeti trošak servisiranja nabavljenog stroja ili opreme, da li je taj trošak planiran u redovnom poslovanju, tko će održavati uspostavljenu lokalnu infrastrukturu)?
 3. Održivost u smislu zaštite okoliša – jasno prikazati kako predloženi projekt pridonosi zaštiti okoliša (koriste li se obnovljivi izvori energije, koriste li se prirodni materijali, smanjuje li se razina štetne emisije i sl.)

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

 

Kriteriji za odabir projekata su:

 1. ADMINISTRATIVNI – utvrđuje se da li projekti koji su zaprimljeni sadrže svu potrebu dokumentaciju navedenu u Pozivu za dostavu projektnih prijedloga.

 

KRITERIJ ODGOVOR
Projektni prijedlog zaprimljen je u roku navedenom u Pozivu za dostavu projektnih prijedloga DA Ako je odgovor da, provjerava se da li projekt sadrži sve potrebne dokumente
NE Ako je odgovor ne, projekt se odbacuje
Projektni prijedlog sadrži sve potrebne dokumente – Obrazac za prijavu projekta s uključenim proračunom, Izjava o dvostrukom financiranju DA Ako je odgovor da, projekt se automatski šalje na ocjenu kvalitete
NE Ako je odgovor ne, Prijavitelju se šalje upit s dopunom dokumentacije u roku 7 dana o dana primitka nadopune, ako je nadopuna zaprimljena u navedenom roku i cjelovita je, projekt se šalje u procjenu kvalitete projekta, ako nadopuna nije dostavljena, projekt se odbacuje

 

 1. PROCJENA KVALITETE PROJEKTA – utvrđuje se u odnosu na stratešku integraciju, usklađenost s LRS, inovativnost, financiranje, temeljem poštivanja načela ujednačenog razvoja područja, održivost, razvoj gospodarstva, upravljanje projektima, jednake mogućnosti, utjecaj na okoliš.

Posebni kriteriji odabira projekata se odnose na projekte suradnje LAG-a Zagorje-Sutla

 

R.br. KRITERIJ OPIS KRITERIJA MAKSIMALAN BROJ BODOVA OSTVAREN BROJ BODOVA OBJAŠNJENJE EVALUATORA
1. Strateška integracija Projektna ideja usklađena je sa strateškim ciljevima (jasno navedena strategija, cilj, prioritet, mjera) na:1.  Lokalnoj razini = 1 bod

2.  Na regionalnoj razini = 1 bod

3.  Na nacionalnoj razini = 1 boda

4.  Na EU razini = 1 bod

5.  Na sve 4 razine = 4 boda

4
2. Usklađenost s LRS Projektna ideja usklađena je sa strateškim programskim ciljevima i prioritetima LRS:1.    Ako je odgovor DA  = 10 bodova

2.    Ako je odgovor NE = 0 bodova

10
3. Inovativnost Projektna ideja zasniva se na revitalizaciji / uvođenju novih metoda rada u postojeće sustave rada: 

1.    Revitalizacija/promocija lokalne javno dostupne infrastrukture = 10 bodova

2.    Uvođenje novih usluga u postojeće poslovne procese (diversifikacija poljoprivredne proizvodnje kroz nabavku nove opreme) = 9

3.    Modernizacija tradicionalnih metoda, usluga i proizvoda u području (nabavka nove opreme za unapređenje postojećih usluga) = 8

4.    Uvođenje projekata međunarodne i međuregionalne suradnje kroz inovativne animacijske procese = 7

5.    Ako je odgovor na točke 1. – 4. NE = 0 bodova

10
4. Financiranje Projektna ideja ima zatvorenu financijsku konstrukciju (osigurano financiranje):1.    DA, 100% financiranje kroz LRS = 15 bodova

2.    DA, 75% financiranje kroz LRS, 25% vlastito financiranje = 10 bodova

3.    DA, 50% financiranje kroz LRS, 50% vlastita sredstva = 5 bodova

4.    NEMA zatvorenu financijsku konstrukciju ili je vlastito financiranje manje od 50% za projekte koji moraju imati osigurano minimalno 50% vlastitog financiranja) = 0 bodova

NAPOMENA: AKO PROJEKT NEMA ZATVORENU FINANCIJSKU KONSTRUKCIJU AUTOMATSKI SE ODBACUJE

15
5. Ujednačen razvoj cijelog područja Projektna ideja provodi se na potpomognutom području sukladno klasifikaciji prema Indeksu razvijenosti:1.    DA = 10 bodova

2.    NE = 0 bodova

20
Projekt generira nova radna mjesta1.    Više od 10 radnih mjesta = 10 bodova

2.    Od 5 – 10 radnih mjesta = 5 bodova

3.    Do 5 radnih mjesta = 3 boda

4.    NEMA NOVIH RADNIH MJESTA = 0 bodova

6. ODRŽIVOST Projekt je održiv i nakon iskorištenja javnih sredstava (jasno ej opisana institucionalna, financijska održivost te podržavanje koncepta održivog razvoja):1.    DA = 5 bodova

2.    NE = 0 boda

5
7. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Ocjena sposobnosti i reference podnositelja / nositelja projekta1.    3 i više provedenih projekata minimalne vrijednosti 30.000 kuna = 3 boda

2.    1 – 3 uspješno provedena projekta minimalne vrijednosti 30.000 kuna = 2 boda

3.    1 uspješno proveden projekta minimalne vrijednosti 30.000 kuna = 1 bod

4.    NEMA PROVEDENIH PROJEKATA = 0 bodova

3
8. JEDNAKE MOGUĆNOSTI Ciljane skupine projektne ideje (nezaposleni, žene, mladi, osobe s invaliditetom, osobe treće životne dobi, socijalno osjetljive skupine, poljoprivrednici, mikro poduzetnici):1.    Prioritetna skupina uključuje 2 i više ciljanih skupina = 3 boda

2.    Prioritetna skupina uključuje 1 ciljanu skupinu = 1 bod

3.    PROJEKT NE UKLJUČUJE NAVEDENE CILJANE SKUPINE = 0

3
9. UTJECAJ NA OKOLIŠ Utjecaj na okoliš je:1.    Pozitivan = 3 boda

2.    Neutralan = 1 bod

3.    Negativan = 0 bodova

3
UKUPAN MAKSIMALAN BROJ BODOVA 73
SPECIFIČNI KRITERIJI
10. Projektna ideja doprinosi identitetu područja LAG-a1.    DA = 5 bodova

2.    NE = 0 bodova

5
11. Projektna ideja doprinosi očuvanju prirodnih i tradicijskih resursa i vrijednosti LAG-a1.    DA = 5 bodova

2.    NE = 0 bodova

5
12. Projektna ideja doprinosi povećanju kvalitete života na području LAG-a1.    DA = 5 bodova

2.    NE = 0 bodova

5
UKUPAN BROJ BODOVA PO SPECIFIČNIM KRITERIJIMA 15
UKUPAN BROJ BODOVA = OCJENA KVALITETE I + SPECIFIČNI KRITERIJI 88

 

Moglo bi vas zanimati

Skip to content