NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističko ureda

Na temelju čl. 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19  42/20.) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 72/2017) Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 09.rujna 2020. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju i objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda

Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Radno mjesto: Direktor Turističkog ureda

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Zasnivanje radnog odnosa: Na određeno ( vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produljenja za dodatnih 36 mjeseci nakon proteka 12 mjeseci)

Probni rad: 6 mjeseci

 Direktorom/icom može biti imenovana samo osoba koja osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i slijedeće uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 72/17):

–       da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)

 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
 • da poznaje rad na osobnom računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorija

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 • domovnicu (original ili ovjerena preslika)
 • diploma (original ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (original ili ovjerena preslika)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (originalna potvrda ili ovjerena preslika radne knjižice)
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja – preslike dokumenata (isprava o završenom školovanju – svjedodžba, diploma; preslika radne knjižice ili ugovora o radu ili ispis podataka iz evidencije HZMO, preslika vozačke dozvole, preslika uvjerenja o osposobljavanju za rad na računalu ili pisana izjava kandidata, preslika uvjerenja o učenju stranih jezika ili pisana izjava kandidata, dokaz o organizatorskim sposobnostima – izjava o organiziranim događajima ili uvjerenje o osposobljavanju, pohađanju tečaja, seminara ili sl., uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turizmu – ako je kandidat položio ispit) 

 

Direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu ali ga mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja u radni odnos.

Prijave s dokumentacijom i naznakom „NE OTVARATI-PRIJAVA ZA NATJEČAJ” podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u  „Zagorskom listu“  na adresu:
Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, Ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Direktor ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice. Za direktora se ne može izabrati osoba koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela zadržava pravo da ne odabere nijednog kandidata te nije odgovorna za štetu uslijed obustave natječaja.

 

                                                                                                                                              TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

                                                                                                                  PODRUČJA KUMROVEC, DESINIĆ, ZAGORSKA SELA

Moglo bi vas zanimati

Skip to content